Navigace

Obsah

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování je pojem, který vznikl spojením slov komunita a plánování. Komunita je tvořena lidmi, kteří žijí na daném území, mají mezi sebou různé vazby, sociální, citové, finanční. A to k sobě navzájem, ale také k danému místu. Aby mohli občané své zájmy, potřeby, nároky uspokojovat, musí spolupracovat s dalšími lidmi. Jejich potřeby a zájmy se mohou lišit. Je nutné v rámci komunity s svých potřebách mluvit, diskutovat, informovat o možných zdrojích a společně hledat kompromisní řešení, která by alespoň částečně vyhovovala všem a pro nikoho nebyla prohrou. Plánování pak zahrnuje proces z místa nazvaného „SOUČASNOST“ do místa pojmenovaného „DOHODNUTÁ BUDOUCNOST“.

Konakty:
Mgr. Bc. Eva Pospíchalová
Město Hanušovice
Hlavní 92
78833  Hanušovice
 
tel.: +420 583 034 423
e-mail: pospichalova@mu-hanusovice.cz
 
Plánování sociálních služeb představuje výsledek procesu aktivního zjišťování potřeb osob na daném území a hledání způsobu jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů. Hlavním cílem je především efektivní zvyšování dostupnosti sociálních služeb na místní úrovni, hospodárné, transparentní a srozumitelné využívání finančních prostředků.
 
Jaký má komunitní plánování pro obec přínos?
 
Co je výsledkem komunitního plánování?
Výsledkem je zejména systém sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky na služby vynakládané jsou efektivně využívány.
 
Hlavní principy komunitního plánování jsou:
 
Co komunitní plán obsahuje?
 
Kdo se účastní přípravy komunitního plánu?
Zadavatel
Zadavatel je ten, kdo je odpovědný za zajištění sociálních služeb, které odpovídají místním potřebám - v našem případě se jedná o obec nebo kraj. Zastupitelé jako volení reprezentanti veřejnosti vytvářejí podpůrné politické klima pro realizaci komunitního plánu. Je velmi důležité, aby obec usnesením zastupitelstva deklarovala své odhodlání rozvíjet sociální služby, které se tak stane:
Obec/kraj zejména:
 
Poskytovatel
Poskytovatel sociálních služeb může být: fyzická osoba, nestátní nezisková organizace, organizace zřízená obcí, organizace zřízená krajem, organizace zřízená státem. Všichni poskytovatelé mají při komunitním plánování rovné postavení. Jejich cíle a záměry mají stejnou váhu.
 
Uživatel 
Uživatel sociálních služeb je člověk v nepříznivé sociální situaci, kterému jsou služby určeny. Cíle a záměry uživatelů mají při komunitním plánování stejnou váhu jako cíle a záměry zadavatelů a poskytovatelů. Vyhledávání, oslovování a zapojování uživatelů do práce na komunitním plánu je nenahraditelná možnost, jak zjistit potřeby v sociálních službách, jak získat informace o kvalitě poskytovaných služeb, jak objevit existující mezery v jejich nabídce a jak objevit nové zdroje pro uspokojování potřeb (např. svépomocné aktivity).
 
Co získá uživatel a poskytovatel, zapojí-li se do komunitního plánování?
 
Veřejnost 
Veřejnost musí být průběžně seznamována se záměry, výsledky a cíli komunitního plánu. Cílem předem připravené informační strategie je zajistit přístup veřejnosti k informacím. Je žádoucí, aby se veřejnost procesu KP účastnila od samého počátku.
 
Další organizace
Při přípravě KP jsou osloveny a vyzvány ke spolupráci místní organizace i zájmové skupiny, kterých se poskytování sociálních služeb dotýká (např. veřejné instituce, nemocnice, úřad práce, školy, NNO, policie), ale také občanské iniciativy, etnické skupiny včetně skupin, se kterými je obtížná komunikace. Čím vyšší je míra zapojení dalších organizací, která se liší podle jejich dalšího podílu na naplňování priorit a cílů komunitního plánu, tím vyšší je efektivita procesu komunitního plánování.
 
Obce zapojené do procesu komunitního plánování sociálních služeb na Hanušovicku:
Zastupitelstva následujících obcí schválila vstup do procesu komunitního plánování : Staré Město pod Sněžníkem, Jindřichov, Branná, Kopřivná, Šléglov, Malá Morava, Vikantice.
 
Zde vkládáme odkaz na aktuální katalog poskytovatelů sociálních služeb tak, jak je veden na městě Šumperk. Je pravidelně aktualizován a je možné zde najít všechny důležité odkazy na poskytované sociální služby.