Mobilní verze

Mobilní verze

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V únoru sníh a led - v létě nanesou včely med.

Pranostika na akt. den

O svatém Šimoně schází sníh ze stráně.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 7
DNES: 224
TÝDEN: 224
CELKEM: 628837

Aktuální stavy toků

18.2.2019 05:47

Aktuální výška:

63 cm

18.2.2019 05:47

Aktuální výška:

128 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Jindřichovnormální
LG Vlaskénormální

Czech Point

Czeh Point

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Komunitní plánování sociálních služeb

Komunitní plánování je pojem, který vznikl spojením slov komunita a plánování. Komunita je tvořena lidmi, kteří žijí na daném území, mají mezi sebou různé vazby, sociální, citové, finanční. A to k sobě navzájem, ale také k danému místu. Aby mohli občané své zájmy, potřeby, nároky uspokojovat, musí spolupracovat s dalšími lidmi. Jejich potřeby a zájmy se mohou lišit. Je nutné v rámci komunity s svých potřebách mluvit, diskutovat, informovat o možných zdrojích a společně hledat kompromisní řešení, která by alespoň částečně vyhovovala všem a pro nikoho nebyla prohrou. Plánování pak zahrnuje proces z místa nazvaného „SOUČASNOST“ do místa pojmenovaného „DOHODNUTÁ BUDOUCNOST“.

Konakty:
Mgr. Bc. Eva Pospíchalová
Město Hanušovice
Hlavní 92
78833  Hanušovice
 
tel.: +420 583 034 423
e-mail: pospichalova@mu-hanusovice.cz
 
Plánování sociálních služeb představuje výsledek procesu aktivního zjišťování potřeb osob na daném území a hledání způsobu jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů. Hlavním cílem je především efektivní zvyšování dostupnosti sociálních služeb na místní úrovni, hospodárné, transparentní a srozumitelné využívání finančních prostředků.
 
Jaký má komunitní plánování pro obec přínos?
 • zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb (tedy uživatele, poskytovatele, zadavatele) do přípravy a naplňování plánu sociálních služeb a zvyšuje tak podíl občanů na rozhodovacím procesu o způsobu jejich zajišťování, zvyšuje míru zapojení občanů do dění v obci;
 • podporuje dialog a spolupráci mezi obyvateli, zvyšuje pocit příslušnosti ke komunitě a umožňuje objevovat nové lidské i materiální zdroje;
 • umožňuje obcím sdružovat stávající zdroje, zvyšuje efektivitu jejich využití;
 • zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřuje jejich nabídku, zajišťuje, aby sociální služby odpovídaly zjištěným místním potřebám, reagovaly na lokální specifika;
 • zvyšuje efektivitu investovaných finančních prostředků, protože je vynakládá jen na takové služby, které jsou potřebné.
 
Co je výsledkem komunitního plánování?
Výsledkem je zejména systém sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky na služby vynakládané jsou efektivně využívány.
 
Hlavní principy komunitního plánování jsou:
 • Partnerství mezi všemi účastníky – potřeby a cíle všech účastníků mají stejnou váhu, názory všech stran jsou důležité.
 • Zapojení místního společenství – hledat srozumitelné metody a formy oslovení všech účastníků tak, aby nikdo nebyl vyloučen či diskriminován.
 • Hledání nových lidských i finančních zdrojů - nelze zapomínat na spolupráci s podnikateli, která může být oboustranně přínosná, na význam práce dobrovolníků, svépomocných skupin, domácích pečovatelů včetně sousedské výpomoci. Komunitní plánování sociálních služeb je jedním z nástrojů pro zlepšení kvality života v obci.
 • Práce s informacemi – je nezbytné  zajistit rovný přístup k informacím uvnitř řídící skupiny a zajistit předávání informací veřejnosti.
 • Kompromis přání a možností – výsledkem komunitního plánování je vždy kompromis mezi tím, co chceme a tím, co máme k dispozici, ale také vymezení kompetencí a odpovědnosti za dané úkoly.
 
Co komunitní plán obsahuje?
 • popis a analýzu existujících zdrojů (soupis a popis státních, obecních i nestátních poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících služeb - zejména: zdravotnictví, školství, pracovní příležitosti, volný čas, možnosti práce dobrovolníků, možnosti sousedské výpomoci);
 • statistické, sociologické, demografické údaje, apod. (např. věkové složení obyvatel regionu, porodnost a úmrtnost, prognózy demografického vývoje);
 • popis a analýzu existujících přání a potřeb obyvatel v oblasti sociálních služeb;
 • představu budoucnosti sociálních služeb - stanovení priorit a cílů rozvoje služeb;
 • časový plán postupu prací a zásady, které je třeba při zpracování a naplňování plánu dodržet;
 • způsob, jakým budou jednotliví účastníci na místní úrovni zapojeni do vytváření a naplňování komunitního plánu - stanovení podílů odpovědnosti a závazků jednotlivých účastníků;
 • způsob, jakým bude KP sledován, vyhodnocován a případně měněn.
 
Kdo se účastní přípravy komunitního plánu?
Zadavatel
Zadavatel je ten, kdo je odpovědný za zajištění sociálních služeb, které odpovídají místním potřebám - v našem případě se jedná o obec nebo kraj. Zastupitelé jako volení reprezentanti veřejnosti vytvářejí podpůrné politické klima pro realizaci komunitního plánu. Je velmi důležité, aby obec usnesením zastupitelstva deklarovala své odhodlání rozvíjet sociální služby, které se tak stane:
 • projevem politické vůle v obci/kraji;
 • potvrzením legitimity komunitního plánování;
 • zárukou pro zapojení dalších účastníků.
Obec/kraj zejména:
 • vytváří příležitosti pro dlouhodobé zapojování a spolupráci občanů;
 • je aktivní v rozšiřování řady metod řízení a plánování sociálních služeb a jejich koordinace s ostatními veřejnými službami;
 • podporuje spoluúčast občanů na rozhodovacím procesu o sociálních službách;
 • zveřejňuje od prvopočátku srozumitelnou a dostupnou formou všechny podstatné informace o procesu i výsledcích KP;
 • respektuje při svém rozhodování o sociálních službách cíle a priority stanovené v KP;
 • stanoví jasná pravidla financování sociálních služeb, které odpovídají prioritám KP.
 
Poskytovatel
Poskytovatel sociálních služeb může být: fyzická osoba, nestátní nezisková organizace, organizace zřízená obcí, organizace zřízená krajem, organizace zřízená státem. Všichni poskytovatelé mají při komunitním plánování rovné postavení. Jejich cíle a záměry mají stejnou váhu.
 
Uživatel 
Uživatel sociálních služeb je člověk v nepříznivé sociální situaci, kterému jsou služby určeny. Cíle a záměry uživatelů mají při komunitním plánování stejnou váhu jako cíle a záměry zadavatelů a poskytovatelů. Vyhledávání, oslovování a zapojování uživatelů do práce na komunitním plánu je nenahraditelná možnost, jak zjistit potřeby v sociálních službách, jak získat informace o kvalitě poskytovaných služeb, jak objevit existující mezery v jejich nabídce a jak objevit nové zdroje pro uspokojování potřeb (např. svépomocné aktivity).
 
Co získá uživatel a poskytovatel, zapojí-li se do komunitního plánování?
 • ožnost podílet se na utváření celkového systému sociálních služeb;
 • příležitost prosazovat vlastní zájmy a cíle;
 • příležitost k navázání nové spolupráce;
 • informace o aktivitách, potřebách a trendech v oblasti sociálních služeb.
 
Veřejnost 
Veřejnost musí být průběžně seznamována se záměry, výsledky a cíli komunitního plánu. Cílem předem připravené informační strategie je zajistit přístup veřejnosti k informacím. Je žádoucí, aby se veřejnost procesu KP účastnila od samého počátku.
 
Další organizace
Při přípravě KP jsou osloveny a vyzvány ke spolupráci místní organizace i zájmové skupiny, kterých se poskytování sociálních služeb dotýká (např. veřejné instituce, nemocnice, úřad práce, školy, NNO, policie), ale také občanské iniciativy, etnické skupiny včetně skupin, se kterými je obtížná komunikace. Čím vyšší je míra zapojení dalších organizací, která se liší podle jejich dalšího podílu na naplňování priorit a cílů komunitního plánu, tím vyšší je efektivita procesu komunitního plánování.
 
Obce zapojené do procesu komunitního plánování sociálních služeb na Hanušovicku:
Zastupitelstva následujících obcí schválila vstup do procesu komunitního plánování : Staré Město pod Sněžníkem, Jindřichov, Branná, Kopřivná, Šléglov, Malá Morava, Vikantice.
 
Zde vkládáme odkaz na aktuální katalog poskytovatelů sociálních služeb tak, jak je veden na městě Šumperk. Je pravidelně aktualizován a je možné zde najít všechny důležité odkazy na poskytované sociální služby.