Město Hanušovice

Czech Point

Pracoviště CZECH POINT na MěÚ Hanušovice

Pracoviště poskytuje občanům ověřené výpisy  z centrálních  státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by musel  navštívit několik  různých  úřadů  státní správy.

Vsoučasné době je možné získat  ověřené výpisy z:  
 • katastru  nemovitosti
 • obchodního rejstříku
 • živnostenského  rejstříku
 • rejstříku trestů
 • výpisu bodového hodnocení řidič

Před  tím, než půjdete na CZECH POINT, musíte znát základní  údaje  o  subjektu , ke  kterému chcete získat ověřený výstup. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.

Výpis z katastru nemovitosti

O výpis z katastru nemovitostí České republiky může  požádat  i anonymní žadatel. Výpis  lze požadovat  na základě  listu  vlastnictví  nebo podle  seznamu nemovitostí. Pokud  žadatel  žádá o výpis  podle  listu vlastnictví, musí   znát  katastrální  území a číslo listu vlastnictví. Pokud žadatel žádá  o výpis  podle seznamu  nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď  číslo požadované  nemovitosti, jedná-li  se o  pozemek ,  nebo  stavební  parcelu případně číslo popisné, jedná-li se  o stavbu. O  výpis  lze  zažádat  i podle  seznamu jednotek , v případě, že budova  je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé  byty, garáže atd. V tomto  případě  pochopitelně  musí  žadatel  znát  nejen  popisné  číslo  domu, ale i přesné číslo bytu v domě.
Vydání  první  strany  výpisu  je  zpoplatněno částkou, jejíž maximální  je  zákonem omezena na 100,-  Kč; každá  další  strana výpisu  je  zpoplatněna  částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.
 

Výpis z obchodního rejstříku :

O výpis z obchodního rejstříku České republiky může  požádat i anonymní žadatel. Výpis lze požadovat  na  základě znalosti  IČ  obchodní  organizace. Pracovník kontaktního místa CZECH POINT může vydat:
 
Úplný výpis
 • jsou v něm obsaženy všechny informace, které byly zapsány v obchodním rejstříku po dobu existence firmy.
 
Výpis platných
 • obsahuje souhrn informací o firmě k aktuálnímu datu. I zde  je vydání  první strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,-Kč; každá další strana výpisu  je zpoplatněna částkou, jejíž maximální  výše je zákonem omezena na 50,-Kč.

Výpis z živnostenského rejstříku :

O výpis  ze  živnostenského rejstříku České  republiky  může  požádat  i anonymní žadatel .Výpis lze požadovat na základě  znalosti IČ  obchodní  organizace. Vydání první  strany výpisu je opět zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše  je zákonem omezena  na  100,-  Kč ;  každá  další  strana výpisu  je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše  je zákonem  omezena  na 50,- Kč.
 

Výpis z rejstříku trestů :

Podle  §11/ a odst.1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence  Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient  ji obdrží  vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán. Tato žádost se archivuje dle zákona. Osoba, která na pracovišti Czech POINT  o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená , že  výpis lze vydat  i cizincům, kteří  mají například trvalé  bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze  vydávat  výpisy  i  zplnomocněncům,  kteří  žádají  o  výpis  z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci. Totožnost  žádající  osoby se  ověřuje  na  základě předloženého dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad). Předložený doklad se nejprve kontroluje v databázi neplatných dokladů. Pokud  je  předložený doklad  platný, vyplní se formulář  žádosti o výpis a vytiskne  se  žádost  o  vydání  výpisu.  Žadatel   tuto  písemnou žádost podepíše . Každou žádost  o  výpis  z  evidence  Rejstříku trestů  ověřující  úřad uchovává po dobu šesti  let ode dne podání žádosti podle zákona o Rejstříku trestů §11b odst.  2. Na základě podepsané písemné  žádosti, odešle pracovník Czech POINTu elekronickou žádost na Rejstřík trestů, který odpoví buď: předáním výpisu (podobě jako u  stávajících  agend). Nebo  informací, že  žádost  nemohla  být vyřízena elektronicky. V případě, že Rejstřík trestů odpoví  předáním elektronického výpisu , se tento výpis vytiskne, doplní  ověřovací doložkou  a  zkompletuje  podobně  jako  u  stávajících výpisů . Žadatel zaplatí správní  poplatek ve  výši 100,- Kč. To  je  v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších  předpisů,  a to podle sazebníku  položky 10  za  přijetí žádosti o vydání  výpisu z evidence Rejstříku trestů. Správní poplatek je příjmem ověřující obce. Na poskytnutý výpis se nevylepuje žádný kolek.
 
Možnost  vystavit   výpisy  z  rejstříku trestů,  které  spadají  do  manuálního zpracování  slouží pro uspokojení žadatelů, kterým doposud nebylo možné vystavit výpis z Rejstříků trestů elektronicky, hned na počkání.
 
Manuální zpracování probíhá takto : žádost  je odeslána  pracovníkem kontaktního  místa na Rejstřík trestů , kde se cca  do 30 minut  manuálně zpracuje a  následně  je  již vyřízená  žádost připravena k elektronickému odeslání zpět  na kontaktní místo. Občan  si  může výpis  vyzvednout na kterémkoliv kontaktním  místě, kde  mu  na základě čísla podaní žádosti a průkazu totožnosti výpis vydají a kde také zaplatí správní poplatek 100,- Kč. Není ani nutné, aby si žadatel výpis vyzvednul ve stejný den jako   podal   žádost . Pokud   nemá  žadatel   zájem   vyzvednou  si  výpis na kontaktním místě, je možné také požádat  o zaslání výpisu v  listinné  formě  přímo na  adresu žadatele. V případě, že žádost  nemohla  být  vyřízena  elektronicky a musí být zpracována manuálně na  pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat  způsobem podle  §11  odst. 1 zákona č. 269/1994  Sb. o Rejstříku  trestů  v platném znění – tedy  formou  papírové žádosti . Žadateli lze z  formuláře Czech POINT   tuto  papírovou  žádost  vytisknout. Ověřující  úřad  dále ověří totožnost žadatele a správnost údajů v žádosti, vylepí kolek  v  hodnotě  100,-Kč Kč a pošle žádost k vyřízení na Rejstřík trestů.

Příloha: plná moc 

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Nová  služba Czech POINT u  výpis  bodového  hodnocení  řidiče.Tento  výpis  má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje  výpis z karty  řidiče pro styk s úřady. Vydávání výpisů o trestných bodech řidičů kontaktními místy veřejné správy je upraveno zákonem č.480/2008 SbO výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT  o výpis žádá , musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné  v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například  trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT  lze vydávat výpisy i zplnomocněncům,  kteří  žádají o výpis na základě úředně ověřené plné moci. Správní poplatek, který žadatel zaplatí  je  100,-Kč a za každou další stranu 50,-Kč.

 

Výpis z insolventního rejstříku

Jedná  se  o veřejně  přístupný  rejstřík, není nutné ověřovat  totožnost  žadatele v rejstříku  je možné vyhledávat  podle  identifikačního čísla organizace  nebo podle osobních údajů. Poplatek za ověřený výpis se řídí zákonem a správních poplatcích, tzn. za první stranu uhradí žadatel 100,-Kč za každou další stranu 50,-Kč. Insolvenční rejstřík je novým informačním systémem veřejné  správy. Jeho úlohou je  zajistit  maximální míru

 publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Jsou  zde informace  týkající  se insolvenčních správců, dokumenty  insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

 

Datové schránky

Na kontaktním místě lze zajistit zřízení datové schránky, přidat  pověřenou osobu, zneplatnit přístupové údaje ,znepřístupnit datovou schránku. Na CZECH POINT u není možné zajistit stav doručení  přístupových  údajů prostřednictvím České pošty, (kdy byly zaslány , či na jakou adresu). Informace  tohoto  typu je možné získat na Infolince datových schránek.
Při jakémkoliv podání  v souvislosti s ISDS  musí  žadatel  předložit platný doklad totožnosti. Zastupuje-li žadatel jinou osobu ,musí být touto osobou zplnomocněn na základě plné moci ,která je sepsána za tím to účelem a je notářsky ověřená.
V případě,že je zřizována datová schránka pro právnickou osobu na žádost je nutné k žádosti doložit jmenovací  dekret , usnesení  valné  hromady , či  jakýkoliv  jiný dokument , který  určuje  danou osobu  jako  jednatele či  statutární orgán za danou právnickou osobu. I tento dokument musí být úředně ověřen.
Všechny přiložené dokumenty k žádosti jsou konvertovány do elektronické podoby. Žádosti  pak vždy spadají do správního řízení . Konverze  je v  těchto případech zdarma. Činnost v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněna  je  pouze autorizovaná konverze dokumentů  na žádost a to 30,- Kč za  stránku a opakované vydání přístupových údajů. Formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku, která je 200,-Kč.
Veškeré informace k informačnímu systému datových schránek naleznete na www.datoveschranky.info.
 
1.  Žádost o zřízení datové schránky
Na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT  je možné podat  žádost o zřízení datové  schránky. Žadatel předloží  doklad  totožnosti . Žádost  vyplní pracovník, Czech POINT u  elektronicky , následně ji vytiskne  a předloží žadateli  ke kontrole a podpisu. Schránka bude do tří  dnů zřízená. Poté obdrží žadatel  přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.
 
2.  Žádost  o znepřístupnění datové schránky , která byla zřízená na žádost
Formulář  se  použije při potřebě žadatele  znepřístupnit  datovou  schránku  dle §11 odst. 4  zákona č. 300 / 2008 Sb . , o  elektronických  úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
 
3.  Žádost o opětovné zpřístupnění schránky

Formulář je určen k obnovení dříve zpřístupněné datové schránky.

4.  Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky vydání nových
V  případě  ztráty, nebo  odcizení  přístupových údajů  do  datové schránky  může oprávněná osoba k datové  schránce  požádat o zneplatnění  přístupových údajů  a vystavení  nových .Žadatel předloží  doklad  totožnosti. Žádost  vyplní  pracovník Czech POINT u elektronicky, následně ji vytiskne a předloží  žadateli ke  kontrole a podpisu. Ke  zneplatnění  stávajících přístupových  údajů dojde  okamžitě , poté  bude    automaticky  odeslán   e-mail s  odkazem  na  aktivační  portál,  kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů.
 
5.  Vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových
Prostřednictvím  tohoto formuláře lze zjistit stav  žádosti  nových  údajů  k datové schránce. Využít jej mohou žadatelé,kteří  požadovali  zaslání  přístupových údajů prostřednictvím emailové adresy a z nějakého důvodu jim přístupové údaje nebyly doručeny .Formulář dokáže  najít chybu, vyřešit ji a tím dokončit doručení nových přístupových údajů k datové schránce.
 
6.  Žádost ,aby datová schránka plnila funkci OVM
Použitím formuláře dojde k nastavení datové  schránky do režimu  OVM.  Povýšení slouží pro schránky fyzických osob podnikajících fyzických osob nebo právnických. Datová schránka se  pak může chovat  jako  datová  schránka orgánu  veřejné moci. Nastavením do režimu  OVM  vzniká povinnost vždy komunikovat prostřednictvím datových schránek.
 
7.  Žádost ,aby datová schránka plnila funkci OVM
Podáním žádosti dojde k zrušení nastavení datové schránky OVM
 
8.  Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
Formulář slouží pro pověřené osoby k přístupu do datové schránky .V oznámení je nutné zvolit typ oprávnění. Pověřená osoba, nebo Administrátor. Dále je potřeba nastavit níže uvedená práva pro přístup pověřené osoby.
 • číst zprávy ,které nejsou označeny do vlastních rukou,
 • číst všechny zprávy , tedy i ty, které jsou určeny do vlastních rukou jiné osoby
 • vytvářet a odesílat datové zprávy
 • prohlížet seznamy došlých i odeslaných zpráv a doručenek
 • vyhledávat datové schránky podle neúplný ch údajů

(jen pro úředníky státní správy)

9.  Ozámení o změně adresy , příjmení osob s přístupem do datové schránky
Formulář  umožňuje nahlásit a upravit změny o oprávněných  osobách , které mají přístup do datové schránky.
 
10.  Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
Formulář umožňuje smazání oprávněné osoby , která má přístup k datové schránce.
Smazáním oprávněné osoby dojde k zneplatnění jejich přístupových údajů.
 
11.  Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO
Vyplněním formuláře se nastaví schránka do speciálního  režimu, kdy je  možné doručování komerční datové  zprávy do dané  datové schránky. V současné době  je možné doručovat  touto cestou  pouze faktury, nebo obdobné  žádosti o zaplacení. Tato služba je straně ISDS zpoplatněna.
 
12.  Zrušení PO/PFO/FO
Podáním formuláře se ruší doručování komerčních zpráv  do datové schránky. Je možné pouze komunikovat s orgány veřejné moci.
 
UPOZORNĚNÍ:
Výpisy,které získáte na kontaktních místech CZECH POINT jsou určeny pro použití na území České republiky. Použití v zahraničí se řídí různými pravidly v případě , že bude pro Vaši listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci ,je nutné získat ji  u vlastníka  dané agendy (např. výpis z KN na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na rejstříku trestů).

 

 

 

 

Aktuální stavy toků

1.7.2022 03:00

Aktuální výška:

57 cm

1.7.2022 04:10

Aktuální výška:

121 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Jindřichovnormální
LG Vlaskénormální

Překlad (translations)

Systém GINA

Pořízení systému GINA, který je instalován ve vozidle CAS 24 T 815 v celkové výši 46 040,50 ,- Kč.
1

 

 

Interaktivní mapa

Mapa

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Czech Point

Czeh Point

Mobilní rozhlas

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory
Senioři