Město Hanušovice

Zásady PRVNÍ POMOCI při zasažení dezinfekčními přípravky

První pomoc pro žíraviny, Přípravky dráždivé, Tekutý alkoholový prostředek pro dezinfekci rukou

Zásady PRVNÍ POMOCI při zasažení dezinfekčními přípravky-dezinfekce povrchů  

  • Nikdy nemíchejte různé dezinfekční prostředky mezi sebou.  
  • Používejte ochranu očí, gumové rukavice, ochranný oděv.  

1.První pomoc pro žíraviny – způsobují těžké poleptání kůže a poškození očí    

Při nadýchání žíravin a preparátů s obsahem chloru 

Rychle a s ohledem na vlastní bezpečnost dopravte postiženého na čerstvý vzduch, nenechte ho chodit! Podle situace lze doporučit výplach ústní dutiny , případně nosu pitnou vodou, převlékněte postiženého v případě, že je látkou zasažen oděv, zajistěte postiženého proti prochladnutí, podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte lékařské ošetření.  

Při zasažení očí   

Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí pitné vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. V žádném případě neprovádějte neutralizaci! Výplach provádějte 15 od vnitřního koutku k zevnímu, podle situace zajistěte lékařské ošetření. 

Při styku s kůží, polití 

Ihned svlečte potřísněné šatstvo,zasažená místa oplachujte proudem pokud možno vlažné pitné vody po dobu 10-15 minut; poleptané části kůže překryjte sterilním obvazem, na kůži nepoužívejte masti ani jiná léčiva, poškozeného přikryjte, aby neprochladl, podle situace volejte záchrannou službu nebo zajistěte lékařské ošetření. 

Při požití 

NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ - hrozí nebezpečí dalšího poškození  zažívacího traktu!!! Nepodávejte nic ústy, pokud je postižený v bezvědomí, nebo má-li křeče. Pokud je postižený při vědomí vypláchněte ústní dutinu vodou a dejte vypít 2-3 dl chladné pitné vody, k pití se postižený nesmí nutit, zejména má-li již bolesti v ústech nebo v krku. V tom případě nechte postiženého pouze vypláchnout ústní dutinu vodou, nepodávejte žádné jídlo, zajistěte co nejrychleji lékařské ošetření.  

 

2.Přípravky dráždivé (oči, kůže)   

Při nadýchání 

Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch, zajistěte postiženého proti prochladnutí, zajistěte lékařské ošetření - přetrvává-li podráždění, dušnost nebo jiné příznaky. 

Při styku s kůží, polití 

Odložte potřísněný oděv, omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné pitné vody, pokud nedošlo k poranění pokožky, je možné použít mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon, zajistěte lékařské ošetření, přetrvává-li podráždění kůže.  

Při zasažení očí 

Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí pitné vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte, výplach provádějte nejméně 10 minut, zajistěte lékařské vyšetření. 

 

Při požití  

NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ, pokud možno podejte aktivní uhlí v malém množství (1-2 rozdrcené tablety v 1-2dl pitné vody), kontaktujte Toxikologické informační středisko k rozhodnutí o nutnosti lékařského ošetření, sdělte údaje o látkách nebo složení přípravku z originálního obalu nebo z bezpečnostního listu látky nebo přípravku, u osoby, která má zdravotní obtíže, zajistěte lékařské ošetření. Nepodávejte nic ústy, pokud je postižený v bezvědomí nebo má křeče. Toxikologické informační středisko: 224 919 293, 224 915 402.  

 

Tekutý alkoholový prostředek pro dezinfekci rukou

Upozornění:

Způsobuje vážné podráždění očí

Hořlavá kapalina

Uchovávejte mimo dosah dětí

Chraňte před teplem, otevřeným ohněm, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

První pomoc

Při zasažení očí: Vymývejte oči tekoucí vlažnou vodou několik minut, pokud má postižený kontaktní čočky vyjměte je a pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí vyhledejte lékařské ošetření.

Při požití: zajistit lékařské ošetření.

 

     

 

 

 

 

Přílohy

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 510,88 kB

Technický a informační list

Technický a informační list.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 306,92 kB
Datum vložení: 24. 3. 2020 9:55
Datum poslední aktualizace: 24. 3. 2020 14:45
Autor: Jan Langer

Aktuální stavy toků

9.12.2023 19:20

Aktuální výška:

62 cm

9.12.2023 19:20

Aktuální výška:

131 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Jindřichovnormální
LG Vlaskénormální

Překlad (translations)

Systém GINA

Pořízení systému GINA, který je instalován ve vozidle CAS 24 T 815 v celkové výši 46 040,50 ,- Kč.
1

 

 

Interaktivní mapa

Mapa

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Czech Point

Czeh Point

Mobilní rozhlas

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory
Senioři