Mobilní verze

Mobilní verze

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když pálí srpen, bude pálit i víno.

Pranostika na akt. den

Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane pěkné počasí.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 10
DNES: 364
TÝDEN: 936
CELKEM: 753957

Aktuální stavy toků

20.3.2019 11:18

Aktuální výška:

80 cm

20.8.2019 12:52

Aktuální výška:

119 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Jindřichovnormální
LG Vlaskésucho

Czech Point

Czeh Point

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Finanční účtárna

Vnitřní členění dle oblasti činností:
-účtárna
-mzdy, místní poplatky, vymáhání
-evidence majetku, odepisování majetku
-pokladna
 
Účtárna
 • zpracovává návrh rozpočtu, včetně jeho vztahů k organizacím, vůči nimž plní město
 • funkci zřizovatele nebo je vlastníkem obchodní společnosti
 • připravuje podklady k projednání návrhu rozpočtu v orgánech obce, předkládá je orgánům    
 • města k projednání a po jeho schválení provádí rozpis
 • zodpovídá za dodržení postupů rozpočtového procesu v souladu s platnou legislativou
 • zpracovává na návrh jednotlivých příkazců operací odůvodněné změny rozpočtu,  
 • zpracovává pro jednání orgánů obce rozpočtové opatření, předkládá je k projednání 
 • orgánům města, vede jejich evidenci
 • zpracovává podklady pro řízení finančního hospodaření města a zajišťuje hospodárné
 • efektivní a účelné nakládání s finančními prostředky a majetkem města     
 • zodpovídá za zabezpečení kontroly hospodaření podle rozpočtu města
 • připravuje podklady pro přezkoumání hospodaření města
 • metodicky řídí zřízené příspěvkové organizace na úseku rozpočtu
 • metodicky řídí a kontroluje zřízené příspěvkové organizace na úseku účetnictví
 • finanční kontroly, hospodaření s majetkem a inventarizace
 • zabezpečuje kompletně vedení kontrolu účetnictví v souladu s platnou legislativou;
 • zodpovídá za zpracování účetní závěrky, včetně zpracování účetních výkazů
 • sestavuje závěrečný účet hospodaření města v souladu se zákonem o rozpočtových      
 • pravidlech územních rozpočtů, včetně finančního vypořádání se státním rozpočtem a 
 • zpracování podkladů pro státní závěrečný účet
 • zajišťuje veškeré bankovní operace
 • vyhotovuje doklady k řídící kontrole
 • zpracovává agendu dodavatelských faktur; provádí kontrolu ve vazbě na objednávky
 • a provádí jejich zaúčtování
 • vede oddělenou účetní evidenci pro jednotlivé investiční akce, zajišťuje sledování
 • investičních akcí po stránce ekonomické
 • zodpovídá za vedení daňové evidence DPH dle platné legislativy a zpracování
 • k DPH za město;  zpracovává přiznání k dani z příjmů za město a spolupracuje s 
 • příspěvkovými  organizacemi při zpracování jejich přiznání
 • vede agendu spojenou s poskytováním peněžitých dotací
 • vede evidenci úvěrů, půjček, zpracovává ekonomické podklady k žádostem pro poskytnutí
 • dotací, úvěrů a půjček
 • kontroluje stav pohledávek města
 • eviduje smlouvy uzavřené s fyzickými a právnickými osobami
 • vede účetní evidenci majetku ve vlastnictví města, účtuje o pohybu majetku, provádí 
 • kontrolu zůstatků s účetní evidencí a zodpovídá za účtování o majetku města dle
 • planých předpisů
 • zajišťuje přípravu a  průběh inventarizace majetku města, pořizuje inventurní soupisy  
 • evidovaného majetku města a zpracovává výsledky inventarizace, provádí školení
 • pracovníků k inventarizaci
 • vypracovává vnitřní směrnice na úseku účetnictví, finanční kontroly, hospodaření s 
 • majetkem jeho inventarizace, v oblasti rozpočtu a hospodaření města
 • kontroluje cestovní příkazy zaměstnanců úřadu před jejich proplacením na pokladně
 • vede, spravuje a vyúčtovává přísně zúčtovatelných tiskopisů
 • podle zákona  č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, provádí
 • na základě pověření starosty města předběžnou, průběžnou a následnou veřejnoprávní
 • kontrolu zřízených příspěvkových organizací, žadatelů a příjemců příspěvků z rozpočtu
 • města
 • plní povinnosti správce rozpočtu v rámci řídící kontroly podle zákona  č.320/2011/ Sb., o  
 • finanční kontrole, ve znění pozdějších předpis, v souladu s prováděcí vyhláškou a vnitřními 
 • směrnicemi města
 • plní povinnosti hlavní účetní v rámci řídící kontroly podle zákona č.320/2001 Sb.,  o  
 • finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s prováděcí vyhláškou
 • a vnitřními směrnicemi města
 • zpracovává roční zprávu k výsledkům finančních kontrol v souladu s prováděcí
 • vyhláškou k zákonu č.320/2001 Sb.,
 
 
Místní poplatky, vymáhání
 • vede měsíční evidence docházky zaměstnanců
 • zabezpečuje komplexní agendu místních poplatků - správu místních poplatků - poplatků ze psů, ze vstupného, z ubytovací kapacity, za užívání veřejného prostranství, za výherní hrací přístroje a jiná technická herní zařízení; za provoz systému shromažďování, sběru,  přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů; postupuje podle zákona  č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů; zákona č.280/2009  Sb., daňový řád; OZV města k místním poplatkům; vede evidenci poplatníků místních poplatků, vyhledává poplatkové subjekty, kontroluje, vyměřuje a vybírá poplatky;
 • vede podrobnou evidenci pohledávek po lhůtě splatnosti vyplývající z kupních smluv, pokuty uložené v přestupkovém řízení, pokuty uložené ve správním řízení odborem výstavby, životním prostředím, pohledávky místních poplatků  aj.; provádí vyúčtování a  předepisuje úroky a poplatky z prodlení u pohledávek, provádí finanční exekuce  evidovaných pohledávek dle plané legislativy,  podává návrh na výkon soudního   rozhodnutí, vede evidenci odepsaných pohledávek,  provádí pravidelnou dokladovou   inventarizaci pohledávek;  
 • zpracovává podklady o výnosech místních, správních poplatků  a pokut, které jsou příjmem města, navrhuje jejich roční rozpočet i případné úpravy rozpočtu
 • vede evidenci hrobových míst, vyhotovuje nájemní smlouvy o pronájmu hrobového místa
 • objednává, vydává a eviduje kancelářských potřeb
 • objednává, eviduje, vydává a vyúčtovává stravenky
 • Dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky , plní povinnosti příkazce operace na svém úseku v rámci řídící kontroly.
 
 
Evidence majetku, odepisování majetku
 • zajišťuje agendu spojenou s pořizováním majetku do vlastnictví města
 • identifikace a dohledávání veškerého majetku města
 • zavedení veškerého majetku města na základě zařazovacího protokolu; eviduje veškeré  pohyby majetku, nákup, vyřazení
 • eviduje finanční majetek města
 • vede evidenci dlouhodobého nehmotného majetku města
 • kontroluje zaúčtované doklady o majetku a počítačové sestavy 
 • zajišťuje agendu na úseku daně z převodu nemovitostí a daně darovací
 • úzce spolupracuje s účtárnou,  podílí se na inventarizaci majetku města
 • zpracovává výsledky inventarizace majetku do programu
 • navrhuje řešení schodků a škod na majetku zjištěných v průběhu roku nebo při inventarizaci
 • kontroluje nakládání s majetkem města včetně účelného hospodaření s ním
 • provádí odepisování dlouhodobého majetku v souladu s platnou legislativou a vnitřní směrnicí města a všechny související úkony
 • eviduje DDP  /daně, dávky, poplatky – prodej nemovitostí a pozemků  a pravidelně sleduje jejich platby
 • přijímá a eviduje žádosti o poskytnutí účelových půjček z FRB, vyhotovuje a uzavírá smlouvy, sleduje úhrady splátek půjček přijímá, eviduje a zpracovává žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města, a to v souladu se Zásadami poskytování finančních prostředků z rozpočtu města, v souladu se zákonem o obcích, zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona o finanční kontrole, zákona o účetnictví; 
 • Dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky, plní povinnosti příkazce operace v rozsahu pracovního zařazení
 • v rámci řídící kontroly.
 • Podle zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších přepisů a jeho prováděcí vyhlášky, provádí na základě pověření starosty města předběžnou, průběžnou a následnou veřejnoprávní kontrolu zřízených příspěvkových organizací a žadatelů a příjemců dotací z rozpočtu města v souladu s vnitřní směrnicí města
 • zajišťuje činnosti na sekretariátu starosty města
 • eviduje vydané sbírky zákonů ČR
 • zabezpečuje zveřejňování písemností-veřejných vyhlášek-na úřední desce města, vede
 • evidenci zveřejňovaných vyhlášek na úřední desce
 
 
Pokladna
 • zajišťuje pokladní služby pro potřeby města a veřejnost – vede příjmovou a výdajovou pokladnu;  vede pokladní knihu
 • provádí měsíční komplexní uzávěrku pokladny a předává k dalšímu zpracování na účtárnu
 • zpracovává agendu dodavatelských a odběratelských faktur a poukazů, provádí kontrolu ve  vazbě na objednávky
 • zajišťuje provozování kontaktního místa CzechPoint /český podací ověřovací informační  národní terminál – obchodní rejstřík, živnostenský, bodové hodnocení řidičů, výpis insolventního rejstříku, katastr nemovitostí, seznam kvalifikovaných dodavatelů, výpis z rejstříku trestů
 • zajišťuje komplexní předarchivní péči o dokumenty dle zákona o archivnictví a spisové
 • službě a o změně některých zákonů; ukládání a vyřazování ve skartačním řízení
 • obsluhuje telefonní ústředny
 • eviduje ztráty a nálezy
 • hlásí místním rozhlasem
 • ohlašuje hudební produkce
 • vydává rybářské lístky
 • Plní povinnosti příkazce operace na svém úseku v rámci řídící kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s prováděcí vyhláškou a vnitřními směrnicemi města