Mobilní verze

Mobilní verze

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Srpen k zimě hledí a rád vodu cedí.

Pranostika na akt. den

Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane pěkné počasí.

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 347
TÝDEN: 919
CELKEM: 753940

Aktuální stavy toků

20.3.2019 11:18

Aktuální výška:

80 cm

20.8.2019 12:52

Aktuální výška:

119 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Jindřichovnormální
LG Vlaskésucho

Czech Point

Czeh Point

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Odbor výstavby

Vykonává státní správu v přenesené působnosti na svěřeném úseku dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a předpisů souvisejících, jako stavební úřad.

 

Ve věcech územního plánování a umisťování staveb:
 • spolupracuje při zajištění územně plánovacích podkladů
 • spolupracuje při pořizování, projednávání, schvalování a aktualizaci územního plánu
 • posuzuje záměry žadatelů dle schválených územně plánovacích dokumentací příslušných obcí, regulačních plánů, zásad územního rozvoje Ol.kraje;
 • posuzuje záměry žadatelů, zda jsou v souladu s cíly a úkoly územního plánování
 • vede územní řízení na svěřeném stavebním úseku, vydává rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, rozhodnutí o změněně využití území, o změně vlivu stavby na využití území,
 • dělení a scelování pozemků, rozhodnutí o ochranném pásmu
 • vydává rozhodnutí o změně nebo zrušení územních rozhodnutí a o prodloužení platnosti územních rozhodnutí
 • odpovídá za soulad územního rozhodnutí, územního souhlasu, souhlasu s ohlášenou stavbou a stavebního povolení se schválenou územně plánovací dokumentací
 • vyměřuje správní poplatky za vydání rozhodnutí o umístění stavby
 
Ve věcech stavebního řízení a ohlášení staveb:
 • stanoví, které stavby nepodléhají povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu
 • vydává souhlas s provedením ohlášené stavby
 • vede stavební řízení a vydává stavební povolení, řeší a rozhoduje o připomínkách a námitkách
 • povoluje změnu stavby
 • vede řízení a vydává rozhodnutí o prodloužení planosti stavebního povolení
 • provádí kontrolní prohlídky u dokončených staveb ve věci jejich užívání a vydává kolaudační souhlas
 • uděluje souhlas ke změně v užívání staveb
 • uděluje souhlas nebo vydává rozhodnutí povolení k odstranění staveb, terénních úprav
 • vede řízení a rozhoduje o dodatečném povolení staveb
 • provádí kontrolní prohlídky stavby
 • nařizuje neodkladné odstranění stavby
 • nařizuje vyklizení stavby
 • nařizuje nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku
 • zjišťuje, zda navržené stavby jsou v souladu s obecnými požadavky na výstavbu
 • kontroluje plnění povinností stavebníků, stavbyvedoucích, stavebních dozorů, vlastníků staveb, vedení stavebních deníků
 • posuzuje předložené projektové dokumentace staveb a jejich soulad s právními předpisy a ČSN
 • při vyhlášení stavu nebezpečí, nouze, ohrožení a živelné pohromy, bezodkladně provádí opatření k jejich odvrácení či zmírnění dle SZ
 • zjišťuje přestupky fyzických osob proti stavebnímu řádu, vede ve věcech řízení přestupku a rozhoduje o výši pokuty za přestupek dle stavebního zákona a zákona o přestupcích č.200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • zjišťuje správní delikty právnických osob a osob podnikajících, vede ve věcech řízení o deliktu a rozhoduje o výši pokuty za delikt dle stavebního zákona
 • rozhoduje o nákladech řízení dle správního řádu

 

Zpracovává podklady pro jednání rady a zastupitelstvo města a předkládá je orgánům města k projednání.
 
Plní povinnosti příkazce operace na svém úseku v rámci řídící kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s prováděcí vyhláškou a vnitřní směrnicí města.