Menu
Město Hanušovice

Stanovy spolku

Stanovy spolku Klub 60+ Hanušovice, z. s.

 

I. Základní ustanovení

Spolek s názvem Klub 60+ Hanušovice, z. s. (dále jen spolek nebo Klub) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, jejichž cílem je vytvořit možnosti aktivního využití volného času seniorů formou besed, kurzů, přednášek a pohybových aktivit.
Sídlo je Školní 199, 788 33 Hanušovice.
Klubu bylo přiděleno IČ: 01306821.

 

II. Účel, hlavní a vedlejší činnost spolku

1. Základním účelem a hlavní činnosti Klubu je:
a) vytvořit pro seniory možnosti aktivního využití volného času různými formami besed, kurzů, přednášek, workshopů apod., tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální podmínky,
b) připravovat pro seniory akce, které povedou k rozvoji jejich pohybové aktivity a fyzické stránky, organizováním turistických vycházek s poznáváním historických i zeměpisných zajímavostí našeho regionu,
c) rozvoj počítačové gramotnosti seniorů a využívání internetu v každodenním životě,
d) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními organizacemi i jednotlivci,
e) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.
2. Klub může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

 

III. Orgány Klubu

1. Orgány Klubu jsou:
a) členská schůze jako orgán nejvyšší,
b) výkonný výbor jako orgán statutární a výkonný,
c) kontrolní komise jako orgán kontrolní.
 
2. Členská schůze
2.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Klubu. Členská schůze je složena ze všech členů spolku (dále i jen účastníci členské schůze).
2.2. Členskou schůzi svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka. Členská schůze se svolává pozvánkou zveřejněnou ve vývěsce spolku a na internetových klubových stránkách.
2.3. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání členské schůze. Pozvánka musí být zveřejněna nejméně 30 dní před konáním zasedání členské schůze.
2.4. Výkonný výbor je rovněž povinen svolat členskou schůzi z podnětu nejméně 2/3 členů spolku nebo z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor členskou schůzi do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání členské schůze sám.
2.5. Zasedání členské schůze může být odvoláno či odloženo způsobem jakým bylo svoláno.
2.6. Do působnosti členské schůze náleží zejména:
a) rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení
b) rozhodnutí o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky Klubu; rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru,
c) volba a odvolání člena nebo členů výkonného výboru,
d) volba a odvolání člena nebo členů kontrolní komise,
e) rozhodnutí o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,
f) schválení výsledku hospodaření,
g) rozhodování o dispozicích s nemovitým majetkem Klubu,
h) určení hlavních směrů činnosti spolku,
i) schvalování jednacího řádu členské schůze, volebního řádu, případně dalších vnitřních předpisů dle těchto stanov,
j) schvalování výše a splatnosti členských příspěvků,
k) rozhodnutí o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení.
2.7. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejich účastníků. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků, je členská schůze usnášeníschopná v počtu přítomných.
2.8. K platnosti usnesení členské schůze je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.
2.9. K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných.
2.10. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování o zrušení nebo přeměně spolku nebo pro rozhodnutí o změně stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se členské schůze.
2.11. Zasedání členské schůze řídí až do zvolení předsedajícího členské schůze předseda Klubu nebo pověřený člen výkonného výboru. Blíže může upravit průběh zasedání členské schůze její jednací řád. V případě volební členské schůze jej může též upravit její volební řád.
2.12. Ze zasedání členské schůze je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány členské schůze byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle Klubu, a to v určených dnech a hodinách.
 
3. Výkonný výbor
3.1. Výkonný výbor je statutárním a výkonným orgánem Klubu. Zabezpečuje plnění hlavní a vedlejší činnosti Klubu v období mezi zasedáními členské schůze.
3.2. Výkonný výbor bezprostředně po svém zvolení na volební členské schůzi nebo na následné schůzi výkonného výboru zvolí ze svého středu předsedu, pokladníka a zapisovatele popř. i další funkce v případě, že to bude pro činnost spolku potřebné. Počet členů výboru musí být lichý. Funkční období členů výboru je pětileté.
3.3. Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce.
3.4. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
3.5. Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci členské schůze či jiných orgánů Klubu.
3.6. Výkonný výbor zejména:
a) zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí členské schůze, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,
b) organizuje a řídí činnost spolku,
c) schvaluje a vydává vnitřní předpisy Klubu, pokud jejich vydání není výslovně svěřeno do působnosti členské schůze,
d) připravuje podklady pro jednání a rozhodování členské schůze,
e) dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku,
f) zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
g) rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov.
 
4. Předseda
4.1. Předseda je členem výkonného výboru spolku a jedná jménem Klubu, a v souladu s rozhodnutím členské schůze a výkonného výboru. V případě, že předseda jedná jménem spolku v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit Klubu škodu, kterou tímto jednáním způsobí.
4.2. Předseda podepisuje jménem spolku tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu Klubu připojí svůj podpis.
4.3. Funkční období předsedy je pětileté.
 
5. Kontrolní komise
5.1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li Klub činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy spolku.
5.2. Kontrolní komise má tři členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce statutárního orgánu ani s výkonem funkce likvidátora.
5.3. Funkční období členů kontrolní komise je pětileté.
5.4. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům Klubu, pobočným spolkům a členům spolku.
5.5. Kontrolu činnosti Klubu, případně pobočných spolků provádí kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů Klubu, pobočných spolků či členů Klubu. V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů Klubu, od pobočných spolků či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.
5.6. Do působnosti kontrolní komise náleží zejména:
a) kontrola hospodaření spolku,
b) kontrola hospodaření pobočných spolků,
c) kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak Klubu, tak pobočnými spolky.
5.7. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výbor a následně i členskou schůzi na jejím nejbližším zasedání.

 

IV. Členství

A) Členství

1. Členem Klubu se může stát na základě svého rozhodnutí fyzická osoba, která se ztotožňuje s účelem, hlavní činností Klubu a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy Klub
2. Žadatel o členství v Klubu musí splňovat podmínku věku ve výši nejméně 60 let a musí být občanem Hanušovic nebo jeho místních částí.

3. O přijetí za člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné žádosti zájemcem o členství. Výkonný výbor blíže stanoví obsah přihlášky a způsob jejího podání.

4. Klub vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí výkonný výbor a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich výkonný výbor prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, může stanovit svým vnitřním předpisem výkonný výbor.

5. Údaje o členech Klubu mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v Klubu podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.

6. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od Klubu na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

B) Členská práva a povinnosti
1. Členská práva:
a) podílet se na řízení Klubu
b) účastnit se jednání členské schůze a hlasovat o jejich rozhodnutích,
c) volit a být volen do všech volených orgánů Klubu za podmínek těchto stanov,
d) účastnit se kulturní a společenské činnosti Klubu,
e) být informován o činnosti Klubu,
f) účastnit se akcí, školení a seminářů, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce,
g) uplatňovat své názory a předkládat podněty k činnosti Klubu,
h) účastnit se jednání orgánů Klubu, jedná-li se o činnost či chování daného člena,
ch) ukončit kdykoli své členství.
 
2. Členské povinnosti:
a) řádně a včas platit příslušné členské příspěvky, jakož i jiné poplatky související s řádným členstvím a činností v Klubu, pokud o tom příslušný orgán Klubu podle stanov rozhodl,
b) řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen.
c) podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti Klubu,
d) dodržovat stanovy a ostatní vnitřní předpisy Klubu,
e) plnit usnesení a jiná rozhodnutí orgánů Klubu,
f) šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží Klubu k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno Klubu.
 
C) Zánik členství:

a) vystoupením člena,

b) ukončení svého trvalého pobytu v Hanušovicích nebo v jeho místních částech,

c) vyškrtnutí z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,
d) vyloučením z důvodů závažného nebo opakovaného porušování stanov, jiných vnitřních předpisů Klubu, usnesení a rozhodnutí orgánů Klubu nebo jiných členských povinností,
e) úmrtím,
f) zánikem Klubu bez právního nástupce.
 
D) Zánik členství vyloučením:
1. O vyloučení z důvodů uvedených ve stanovách rozhoduje výkonný výbor. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi na adresu jeho bydliště nebo sídla uvedenou v seznamu členů nebo na jeho elektronickou adresu, kterou Klubu poskytl.
2. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala členská schůze. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podobě výboru, který je povinen návrh předložit členské schůzi.
3. Členská schůze rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami.
 

V. Majetek a hospodaření

1. Zdrojem majetku Klubu jsou zejména:
a) členské příspěvky,
b) příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní,
c) příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s akcemi k rozvoji pohybové aktivity a fyzické stránky, organizováním turistických vycházek s poznáváním historických a zeměpisných zajímavostí,
d) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, grantů apod.,
e) dary.
2. Majetek Klubu je ve vlastnictví spolku jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje členská schůze.
3. Bližší zásady hospodaření s majetkem Klubu může upravit vnitřní předpis. Vnitřní předpis může rovněž blíže vymezit podmínky a zásady provozování vedlejší hospodářské činnosti.
4. V případě zrušení Klubu bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje členská schůze. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statusem obdobným účelu a statusu Klubu. Jestliže Klub obdržel účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu (dotace, grant apod.), naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.
 

VI. Přechodná a závěrečná ustanovení

 
Rozhodnutí učiněná podle předchozích stanov zůstávají v platnosti.


Karel Prodělal, předseda
Klubu 60+ Hanušovice, z. s.
 

Název: Klub 60+ Hanušovice, z. s.
Sídlo: Školní 199, 788 33 Hanušovice
Právní forma: spolek
IČ: 01306821
DIČ: CZ01306821
Spis. zn.: L10679 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Bankovní účet: 2100440272/2010
E-mail: klub60plushanusovice@seznam.cz
Datová schránka: tpbwbz5
Předseda: Karel Prodělal, tel. 605 431 982

Aktuální stavy toků

23.5.2024 18:20

Aktuální výška:

59 cm

23.5.2024 18:20

Aktuální výška:

124 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Jindřichov normální
LG Vlaské normální

Překlad (translations)

Systém GINA

Pořízení systému GINA, který je instalován ve vozidle CAS 24 T 815 v celkové výši 46 040,50 ,- Kč.
1

 

 

Interaktivní mapa

Mapa

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Czech Point

Czeh Point

Mobilní rozhlas

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory
Senioři