Město Hanušovice

Městská policie Hanušovice

Městská policie Hanušovice byla zřízena Zastupitelstvem města Hanušovice dne 1. července 2014 obecně závaznou vyhláškou č. 1/2014 v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
Dnem 1.1.2021 vešel v účinnost zákon č. 261/2020 Sb. , o obecní policii, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
Městskou policii Hanušovice řídí starosta města Hanušovice pan Marek Kostka.
Plněním některých úkolů při řízení městské policie je pověřen vedoucí strážník městské policie.
Městská policie prezentace
Město Hanušovice, městská policie Hanušovice, Hlavní 92, 788 33, Hanušovice,
tel.: +420 583 034 424, e-mail: mestska.policie@mu-hanusovice.cz
 
Ivana Vlachovská - vedoucí strážník městské policie, mob.: +420 733 530 539
Martin Pýcha - strážník městské policie, mob.: +420 725 376 414

 

Hodiny určené pro veřejnost

Pondělí: 7:30 - 17:00 hod.dostupnost na telefonu 733 530 539, 725 376 414

Upozornění

Pracovní doba strážníků městské policie je nerovnoměrně rozvržená. Kontaktujte nás na mobilním telefonu, setkání je možné v centru, nebo na služebně městské policie. 

Výše uvedený kontakt na strážníka městské policie je mimo pracovní dobu nedostupné. V případě potřeby kontaktujte Policii České republiky, obvodní oddělení Hanušovice.

Úkoly městské policie
Městská policie Hanušovice zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města Hanušovice. Při plnění dalších úkolů vyplývajících ze zákona o obecní policii nebo jiných zákonů zejména:
 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku;
 • dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití;
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města Hanušovice;
 • podílí se v rozsahu stanoveném zákony na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích; 
 • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákony činí opatření k jeho obnovení;
 • podílí se na prevenci kriminality v Hanušovicích;
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v Hanušovicích;
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti města Hanušovice;
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o Městské policii Hanušovice
Působnost městské policie
Působnost městské policie je vymezena hranicí katastru města Hanušovice včetně jeho místních částí, kterými jsou obce Hynčice nad Moravou, Potůčník, Vysoké Žibřidovice a Žleb.

 

Obrázek 2 - Katastrální mapa města Hanušovice

Strážník městské policie je při výkonu své pravomoci oprávněn
 • požadovat vysvětlení od osob;
 • požadovat prokázání totožnosti;
 • předvést osobu;
 • odebrat zbraň;
 • zakázat vstup na určená místa;
 • otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor;
 • odejmout věc;
 • použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla;
 • zastavovat vozidla;
 • vstupovat do živnostenských provozoven;
 • používat donucovacích prostředků;
 • používat psa;
 • používat služební zbraň
Kdy se mají občané obracet na městskou policii?
 • znečištění veřejného prostranství, nedovolený zábor veřejného prostranství, buzení veřejného pohoršení;
 • porušování obecně závazných vyhlášek města;
 • prodej či podání alkoholických nápojů mladistvým;
 • narušování občanského soužití;
 • drobné krádeže, úmyslné ničení či poškozování majetku;
 • porušení zákazu vjezdu, zastavení, stání, stání na chodníku;
 • výskyt či založení černých skládek, výskyt vraků motorových vozidel;
 • při zjištění či páchání trestné činnosti;
 • veškeré další skutečnosti, ve kterých lze spatřovat porušení obecně závazných právních předpisů.

Aktuální stavy toků

24.1.2022 02:56

Aktuální výška:

59 cm

24.1.2022 02:56

Aktuální výška:

128 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Jindřichovnormální
LG Vlaskénormální

Překlad (translations)

Systém GINA

Pořízení systému GINA, který je instalován ve vozidle CAS 24 T 815 v celkové výši 46 040,50 ,- Kč.
1

 

 

Interaktivní mapa

Mapa

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Czech Point

Czeh Point

Mobilní rozhlas

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory
Senioři