Menu
Město Hanušovice

Městská policie Hanušovice

Městská policie Hanušovice byla zřízena Zastupitelstvem města Hanušovice dne 1. července 2014 obecně závaznou vyhláškou č. 1/2014 v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
 
Městskou policii Hanušovice řídí starosta města Hanušovice, pan Marek Kostka.
Plněním některých úkolů při řízení městské policie je pověřen vedoucí strážník městské policie, paní Ivana Vlachovská.
 
Městská policie Hanušovice, Školní 199, 788 33 Hanušovice
tel.: +420 733 530 539
tel.: +420 725 376 414
pevná linka tel.: +420 583 034 424
e-mail.: mestska.policie@mu-hanusovice.cz
e-mail.: vlachovska@mu-hanusovice.cz
e-mail.: dostal@mu-hanusovice.cz

 

Ivana Vlachovská - vedoucí strážník městské policie, mob.: +420 733 530 539
Kamil Dostál - strážník městské policie, mob.: +420 725 376 414 
 
Hodiny určené pro veřejnost

Pondělí: 08:00 - 17:00 hod.dostupnost na telefonu 733 530 539, 725 376 414

 

Město Staré Město ukončilo s městem Hanušovice ke dni 19. 11. 2023 Veřejnoprávní smlouvu, která zajišťovala výkon pravomoci strážníka MP Hanušovice ve městě Staré Město.

Dnem 20. 11. 2023 disponuje Město Staré Město vlastní městskou policií.

Město Staré město odsouhlasilo na zasedání Zastupitelstva dne 22. 06.  2023 Obecně závaznou vyhláškou zřízení městské policie, vedeno usnesením č. 82/23, kdy tato nabyla platnosti dne 01. 08. 2023. Městskou policii Staré Město řídí starosta, pan Lukáš Koreš. Sídlo MP Statré Město je na adrese: náměstí Osvobození č. p. 166, 788 32 Staré Město. Kontakt na strážníka pana Petra Macháčka MP Staré Město je: 702 177 242. 

 

Upozornění

Pracovní doba strážníků městské policie je nerovnoměrně rozvržená. Kontaktujte nás na mobilním telefonu, setkání je možné v centru, nebo na služebně městské policie v budově multifunkčního centra, II. nadzemní patro, ul. Školní č. p. 199, 788 33 Hanušovice. 

Výše uvedené kontakty na strážníky městské policie jsou mimo pracovní dobu nedostupné. V případě potřeby kontaktujte Policii České republiky, obvodní oddělení Hanušovice.

Úkoly městské policie
Městská policie Hanušovice zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města Hanušovice. Při plnění dalších úkolů vyplývajících ze zákona o obecní policii nebo jiných zákonů zejména:
 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku;
 • dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití;
 • dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města Hanušovice;
 • podílí se v rozsahu stanoveném zákony na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích; 
 • podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákony činí opatření k jeho obnovení;
 • podílí se na prevenci kriminality v Hanušovicích;
 • provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v Hanušovicích;
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti města Hanušovice;
 • poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o Městské policii Hanušovice
Působnost městské policie
Působnost městské policie je vymezena hranicí katastru města Hanušovice včetně jeho místních částí, kterými jsou obce Hynčice nad Moravou, Potůčník, Vysoké Žibřidovice a Žleb.

 

Strážník městské policie je při výkonu své pravomoci oprávněn

 • požadovat vysvětlení od osob;
 • požadovat prokázání totožnosti;
 • předvést osobu;
 • odebrat zbraň;
 • zakázat vstup na určená místa;
 • otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor;
 • odejmout věc;
 • použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla;
 • zastavovat vozidla;
 • vstupovat do živnostenských provozoven;
 • používat donucovacích prostředků;
 • používat psa;
 • používat služební zbraň
Kdy se mají občané obracet na městskou policii?
 • znečištění veřejného prostranství, nedovolený zábor veřejného prostranství, buzení veřejného pohoršení;
 • porušování obecně závazných vyhlášek města;
 • prodej či podání alkoholických nápojů mladistvým;
 • narušování občanského soužití;
 • drobné krádeže, úmyslné ničení či poškozování majetku;
 • porušení zákazu vjezdu, zastavení, stání, stání na chodníku;
 • výskyt či založení černých skládek, výskyt vraků motorových vozidel;
 • při zjištění či páchání trestné činnosti;
 • veškeré další skutečnosti, ve kterých lze spatřovat porušení obecně závazných právních předpisů.

Městská policie Hanušovice se společně s Asistenty prevence kriminality podílí na zajišťování veřejného pořádku ve městě. Pokud naznáte, že potřebujete v nějaké nelehké či složité situaci poradit, pomoci, zavolejte, nebo nám napište a to bez zbytečných obav. Využijte všechny uvedené kontakty !!! 

Aktuální stavy toků

19.5.2024 08:00

Aktuální výška:

59 cm

19.5.2024 09:10

Aktuální výška:

134 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Jindřichov normální
LG Vlaské normální

Překlad (translations)

Systém GINA

Pořízení systému GINA, který je instalován ve vozidle CAS 24 T 815 v celkové výši 46 040,50 ,- Kč.
1

 

 

Interaktivní mapa

Mapa

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Czech Point

Czeh Point

Mobilní rozhlas

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory
Senioři