Menu
Město Hanušovice

Měření rychlosti MP Hanušovice

Informace o kontrolním měření rychlosti vozidel v Hanušovicích:
 
Město Hanušovice odsouhlasilo dne 30. 05. 2022 nákup laserového rychloměru LTI 20/20 TruCAM II, usnesením RM č. 617/86R/2022. 

Městská policie Hanušovice začala v měsíci červenci r. 2022 s měřením rychlosti na vybraných a policií schválených úsecích (ulicích) v různých částech Hanušovic. 

Úseky ulic: Hlavní, Pražská, Jesenická, Zábřežská, Školní, část Potůčník,
 
Informace o kontrolním měření rychlosti vozidel v obcích Ruda nad Moravou, Jindřichov a Kopřivná:

 

Město Hanušovice odsouhlasilo dne 20. 12. 2022 uzavření Veřejnoprávních smluv s výše uvedenými obcemi, a to usnesením RM č. 57/5R/2022. 

Městská policie Hanušovice začne v měsíci duben r. 2023 s kontrolním měřením rychlosti na vybraných a policií schválených úsecích (částech) v obcích Ruda nad Moravou, Jindřichov a Kopřivná.

- komunikace č. II/369 Ruda nad Moravou, 

komunikace č. III/36916 (R. n. M. část Hrabenov),

- komunikace č. III/36915 (R. n. M. část Hostice),

- komunikace č. II/369 Jindřichov,

- komunikace č. II/446 Kopřivná,

 

K měření je používáno laserové měřící zařízení schváleného typu s potřebnými atesty a ověřovacím listem. Strážníci městské policie mají dle zák. č. 553/1991 Sb. o obecní policii oprávnění k měření rychlosti. Na měření rychlosti má se souhlasným stanoviskem MVČR, možnost podílet se i jeden proškolený Asistent prevence kriminality. Městská policie Hanušovice má u sebe při měření rychlosti laserovým měřícím přístrojem TruCam II Lti 20/20 potřebnou dokumentaci, kterou na vyžádání přestupci předloží. tj. (certifikát o řádném zaškolení pracovníka a ověřovací list k měřícímu laserovému zařízení). 

TruCamLTI20_20

Městská policie Hanušovice začala používat laserový měřič rychlosti americké výroby TruCAM II LTI 20/20 v červenci r. 2022 v ostrém režimu. Radarové měřiče TruCAM II patří svými technickými parametry (včetně ochrany dat) dlouhodobě mezi špičkové výrobky v tomto oboru. Svojí technickou úrovní naplňují veškerá legislativní kritéria. Zajišťují měření a dokumentaci překročení nejvyšší dovolené rychlosti projíždějících vozidel, jak na příjezdu k měřícímu zařízení, tak na odjezdu od něj. Nastavení všech potřebných parametrů pro obsluhu je prováděno na obrazovce s dotekovým ovládáním, která slouží zároveň jako kontrolní monitor. Při překročení nastavené mezní rychlosti projíždějícím vozidlem je automaticky pořízena digitální obrazová dokumentace. Výsledná digitální fotografie je uložena v zařízení a obsahuje zobrazení měřeného vozidla, směr jízdy, naměřenou rychlost, datum a čas měření. Bezprostředně po změření vozidla se na obrazovce zařízení objeví snímek z měření. Ten lze použít k dokladování přestupku a ke kontrole kvality pořízené dokumentace. Pro další zpracování lze obrázky z radaru přenést prostřednictvím paměťového média nebo po počítačové síti na kancelářský počítač. V něm pak lze pomocí archivačního programu provádět zpracování a dlouhodobou archivaci všech získaných údajů. 

Přestupek za rychlost je možné se strážníkem vyřešit na místě, blokovou pokutou (tzv. příkazem na místě a to formou zaplacenou, nebo  nezaplacenou). Pokuta může být přestupcem uhrazena na místě buď v hotovosti, složenkou se splatností 15dnů, nebo přes mobilní platební terminál. V případě nesouhlasu řidiče "přestupce" se spáchaným přestupkem za rychlost, bude tento zpracován a s potřebnou dokumentací odevzdán příslušnému správnímu orgánu k dořešení. (Měú Šumperk - odbor dopravy) 

V případě, že se jedná o bodovaný přestupek podle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, o odebrání bodů z bodového systému nerozhoduje strážník, toto přísluší příslušnému správnímu orgánu tj. obci s rozšířenou působností, město Šumperk, odbor dopravy.

Měření rychlosti v Hanušovicích se provádí v předem vybraných a policií schválených lokalitách (ulicích), podle aktuálního provozu a zajištění bezpečného odstavování vozidel. Měření rychlosti v obci má primárně zajistit zklidnění dopravy v centru města, zajistit snížení rychlosti na místech, kde je větší výskyt osob, dětí, cyklistů atd. (MŠ, ZŠ, H-Park). Zda se bude v měření rychlosti pokračovat i od srpna roku 2022 rozhodne vedení města Hanušovic. Aktuální informace se dočtete prostřednictvím místního tisku, nebo k Vám budou směrovány prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas.  

 

Aktuální stavy toků

19.5.2024 08:00

Aktuální výška:

59 cm

19.5.2024 08:00

Aktuální výška:

129 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Jindřichov normální
LG Vlaské normální

Překlad (translations)

Systém GINA

Pořízení systému GINA, který je instalován ve vozidle CAS 24 T 815 v celkové výši 46 040,50 ,- Kč.
1

 

 

Interaktivní mapa

Mapa

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Czech Point

Czeh Point

Mobilní rozhlas

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory
Senioři