Menu
Město Hanušovice

Odbor tajemníka

Vnitřní členění:

-matrika, evidence obyvatel, podatelna
-přestupky
-sociální práce
-požární ochrana, odpadové hospodářství
-úklidové práce
 

Tajemník

 • je vedoucím úředníkem, který má postavení vedoucího úřadu podle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 • je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi
 • zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě  města nebo zvláštním orgánům města
 • je nadřízen všem pracovníkům městského úřadu
 • plní funkci statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů
 • řídí a kontroluje činnost pracovníků městského úřadu
 • stanoví platy pracovníkům městského úřadu podle zvláštních předpisů
 • vymezuje práva, povinnosti a odpovědnost vedoucích odborů, vedoucích oddělení a ostatních pracovníků úřadu, schvaluje pracovní náplně všech pracovníků úřadu
 • zabezpečuje a řídí personální rozvoj úřadu, vzdělávání pracovníků
 • schvaluje návrhy vedoucích zaměstnanců na poskytnutí odměn jim podřízeným zaměstnancům a rozhoduje o poskytnutí odměn vedoucím zaměstnancům i ostatním zaměstnancům
 • dbá o účelnou organizaci práce úřadu, o plynulý chod jeho činnosti; ve spolupráci s pracovníky připravuje pro radu města návrh organizačního řádu včetně jeho změn,
 • vydává pracovní řád, spisový řád a skartační řád městského úřadu a další vnitřní směrnice městského úřadu, nevydá-li je rada obce
 • koordinuje legislativní činnost úřadu při zpracování návrhů právních předpisů města,
 • připravuje návrhy organizační struktury úřadu a předkládá je k rozhodnutí radě města
 • navrhuje radě města jmenování a odvolání vedoucích odborů a oddělení
 • rozhoduje při kompetenčních sporech mezi odbory a odděleními úřadu  a zajišťuje  koordinaci činnosti mezi nimi
 • řeší námitky podjatosti vznesené proti vedoucím úředníkům
 • řeší podané stížnosti na zaměstnance
 • vydává plán dovolených, určuje čerpání dovolené
 • uděluje souhlas zaměstnancům úřadu k jejich uvolňování pro účely studia
 • uzavírá dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování
 • uzavírá a ukončuje dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce
 • může podepisovat rozhodnutí a jiná opatření vyplývající z výkonu státní správy ve věcech  přenesené působnosti svěřené obcím, není-li k tomu oprávněn jiný zaměstnanec úřadu
 • podepisuje písemnosti vyhotovené úřadem při plnění úkolů  samostatné působnosti města; město může zavazovat jen v případě, že je k tomu oprávněn právním předpisem,       vnitřním předpisem nebo pověřen rozhodnutím příslušného orgánu města
 • dbá na hospodárnost při vynakládání finančních prostředků města a při hospodaření s materiálně technickými prostředky
 • plní úkoly evidenčního orgánu při vedení registru oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích dle zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • pověřen zajišťováním odborných činností na úseku přípravy, organizačně technického zajištění voleb a referend na základě osvědčení o vykonané zkoušce č.110/2018 ze dne  31.08.2008 na Krajském úřadě Olomouckého kraje
 • pořizuje zápisy o průběhu zasedání zastupitelstva města a rady města
 • účastní se zasedání zastupitelstva města a rady města s hlasem poradním
 • plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou
 • tajemník na dobu své nepřítomnosti určuje svého zástupce včetně specifikace práv, povinností a rozsahu pravomocí

Matrika, evidence obyvatel, podatelna

 • vede a uchovává matriční knihy, provádí v nich zápisy a vydává výpisy z matrik, vyhotovuje veškeré matriční doklady
 • zajišťuje úkony týkající se uzavírání sňatků v souladu se zákonem č. 301/2000 Sb.,
 • rozhoduje ve správním řízení o povolení uzavřít sňatek na jiném vhodném místě
 • rozhoduje ve správním řízení o změně jména a příjmení na základě podaných žádostí
 • přijímá žádosti občanů o zapsání matričních událostí do zvláštní matriky a zajišťuje jejich vyřízení
 • přijímá žádosti občanů o vydání osvědčení o státním občanství ČR a zajišťuje jejich vyřízení přes KÚ Olomouc
 • ověřuje kopie a opisy listin a podpisy na listinách – vidimace a legalizace ve smyslu zákona č. 41/1993 Sb.,
 • obstarává úkony spojené s vítáním občánků
 • zpracovává údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., a poskytuje informace z tohoto systému a poskytuje informace z tohoto systému, pokud tak stanoví zvláštní předpis
 • zapisuje údaje do agendového informačního systému evidence obyvatel  /ISEO/
 • rozhoduje ve správním řízení o zrušení údaje místa trvalého pobytu
 • vyhotovuje seznamy voličů dle zákonů o volbách
 • zajišťuje komplexní vedení spisové služby, činnost podatelny a výpravny
 • zabezpečuje provoz datové schránky v souladu s ustanovením zákona č. 300/2008 Sb.,
 • elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
 • koordinuje doručování písemností MěÚ a města Hanušovice, na území v rámci
 • pověřeného úřadu, kurýrem

Přestupky

 • přestupková agenda – komplexní zajišťování veškeré činnosti z hlediska přijímání, přípravy, průběhu jednání, vedení řízení a vydávání rozhodnutí;
 • vedení spisové dokumentace ve věci přestupku
 • správní řízení ve věci poskytnutí předběžné ochrany dle  § 5, občanský zákoník
 • kontrola úhrady sankcí za přestupky
 • zpracovávání statistických výkazů
 • vypracovávání zpráv o pověsti občanů pro Policii ČR a soudy    

Sociální práce

 • Zahrnuje sociální práci v oblasti péče o rodinu s dětmi, nezaměstnané a nepřizpůsobivé občany, péče o staré a zdravotně postižené občany
 • poskytuje sociální poradenství
 • v oblasti pomoci hmotné nouze plní některé úkoly výkonu přenesené působnosti pověřeného úřadu dle § 7 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů;  dle § 63 odst.3 zák.č.111/2006 Sb., v souvislosti s plněním úkolů podle tohoto zákona, je oprávněna, na základě souhlasu osoby v hmotné nouzi a osob SPO, vstupovat do jejich obydlí s cílem vykonávat činnost sociální práce; při řešení situace osob v hmotné nouzi dle § 64 odst.3, platí pro sociální pracovníky pověřeného úřadu stanovené povinnosti uvedené v § 64 odst.1 a 2, které platí pro zaměstnance orgánů pomoci v hmotné nouzi
 • plní povinnosti dle zákona č. 356/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí dané obci v samostatné či přenesené působnosti, zejména ust. §6;  § 10 odst.1,2; § 15 odst 1; 
 • § 37 odst. 1, 2;   dle  § 13 rozhoduje o výchovných opatřeních a následně sleduje, zda jsou dodržována opatření z nich vzešlá
 • může činit opatření vyplývající ze zákona č. 379/2005 Sb., k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem, návykovými látkami  /zejména  §§ 9a;  13;  22 odst. 2   a  odst. 4;   24 odst. 1 a) aj.
 •  oznamuje obecnímu úřadu s rozšířenou působností děti, vyžadující zvýšenou pozornost
 • chrání děti před škodlivými vlivy, které ohrožují jejich řádnou výchovu
 • podává na vyžádání zprávy o poměrech dítěte  soudu, státnímu zastupitelství,
 • obecnímu úřadu s rozšíř.působností  apod.
 • povinnost vedení standardizovaného záznamu sociálního pracovníka v souvislosti s výkonem činnosti sociální práce
 • provádí sociální šetření u žadatelů o umístění v DPS Hanušovice a podává návrhy na obsazení uvolněných bytů v DPS radě města
 • zjišťuje za obec dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území
 • zajišťuje obstarávání pohřbu v případech uvedených v § 5 zák.č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • správní řízení o ustanovení zvláštního příjemce pro účely důchodových dávek dle § 10          zák.č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších  předpisů
 • správní řízení o přiznání jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených     komunistickým režimem podle nař.vlády č. 165/1997 Sb., ve znění
 • pozdějších předpisů
 • na požádání se účastní  jednání výchovné komise ZŠ a MŠ Hanušovice
 • na požádání POLICIE ČR se zúčastňuje výslechu nezletilých osob
 • Plní povinnosti příkazce operace na svém úseku v rámci řídící kontroly podle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s prováděcí vyhláškou a vnitřní směrnicí města.

Požární ochrana   /zák.č. 133/1985 Sb.,  vyhl.MV č.246/2001 Sb.,

 • školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců města
 • preventivně výchovná činnost
 • úkoly obce v samostatné a přenesené působnosti na úseku PO
 • zajišťování umístění, funkčnosti a dodavatelsky kontroly požárně bezpečnostních zařízení umístěných v objektech města
 • kontroly v objektech města
 • zpracovávání a vedení požární dokumentace
 • kontrola některých podmínek požární bezpečnosti
 • dohled na dodržování dalších právních předpisů týkajících se technických podmínek staveb, bezpečnost při provozu komínů aj
 • poradenská činnost pro občany města v oblasti PO

Velitel JSDH Hanušovice

 • provádí odbornou přípravu členů JSDH
 • vede kompletní evidenci, včetně zdravotních prohlídek, členů JSDH
 • zajišťuje akceschopnost požární techniky a členů JSDH
 • zpracovává plán pohotovostí členů, zpracovává počty odpracovaných hodin členů
 • JSDH, zpracovává  a vede dokumentaci o provedených výjezdech jednotky
 • vede evidenci a způsob nakládání majetku města související s potřebami JSDH
 • vede kompletní dokumentace související s provozem vozidel PO, odpovídá za
 • řádný technický stav, vybavení vozidel, technické kontroly; tankování PHM  
 • evidence spotřeby u vozidel PO;  zajištění dokumentace týkající se zákonného
 • a havarijního pojištění
 • zajišťuje technické zázemí jednotky a vozidel PO a vybavení členů jednotky
 • ochrannými pomůckami
 • provádí činnost velitele zásahu při zásazích jednotek IZS
 • V rámci krizového řízení a ochrany obyvatel vykonává tajemníka krizového štábu a spolupracuje se starostkou a na základě pověření zajišťuje úkoly stanovené zákonem č.240/2000 Sb., o krizovém řízení; spolupracuje se HZSOL územní odbor na aktualizaci
 • Krizového plánu;  zpracovává a aktualizuje povodňový plán dle zák.č.254/2001 Sb., o vodách; zpracovává a aktualizuje plány typických činností při vyhlášení stupňů povodňové
 • aktivity;  vede deník činnosti KŠ a PK města Hanušovice

Doprava

 • vede kompletní dokumentace související s provozem vozidel města
 • organizace a ekonomické využití osobních vozidel města – odpovídá za řádný technický stav, vybavení vozidel, technické kontroly vozidel, tankování PHM včetně spotřeby u jednotlivých vozidel, zabezpečení odborné způsobilosti řidičů,
 • zajišťuje dodavatelské opravy a údržby vozidel; zajišťuje dokumentace týkající se            
 • zákonného a havarijního pojištění a jednání na základě plné moci při vyřizování
 • škodných událostí s pojišťovnami

Odpadové hospodářství   /zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhl.383/2001 Sb.,

 • plní povinnosti obce na základě § 80 zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech
 • plní povinnosti původců odpadů
 • spolupracuje na zpracování Plánů odpadového hospodářství
 • vede průběžnou evidenci odpadů, zpracovává evidenci odpadů a její zasílání
 • předkládá návrhy OZV v oblasti odpadového hospodářství a o výši poplatku za svoz
 • provádí kontroly a posouzení efektivnosti třídění využitelných složek odpadu
 • a sběrných míst v obci

BOZP

 • zajišťuje dodavatelsky vypracování a aktualizaci dokumentace bezpečnosti práce
 • provádí školení BOZP zaměstnanců
 • vede evidenci pracovních úrazů
 • provádí kontrolu BOZP ve všech objektech a zařízeních města Hanušovice
 • spolupracuje na vyhledávání a hodnocení rizik možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců dle ZP 
 • dohlíží na dodržování místně provozního předpisu pro zajištění BOZP při provozu, údržbě a opravách vozidel
 • provádí a zpracovává dokumentaci prověrky BOZP a PO dle zákoníku práce a navrhuje složení komisí
 • Zpracovává podklady pro jednání rady a zastupitelstva města a předkládá je orgánům města k projednání.
 • Plní povinnosti příkazce operace na svém úseku v rámci řídící kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s prováděcí vyhláškou a vnitřní směrnicí města.
 
 
 
 
 

Aktuální stavy toků

23.5.2024 16:00

Aktuální výška:

60 cm

23.5.2024 17:00

Aktuální výška:

124 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Jindřichov normální
LG Vlaské normální

Překlad (translations)

Systém GINA

Pořízení systému GINA, který je instalován ve vozidle CAS 24 T 815 v celkové výši 46 040,50 ,- Kč.
1

 

 

Interaktivní mapa

Mapa

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Czech Point

Czeh Point

Mobilní rozhlas

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory
Senioři