Menu
Město Hanušovice

Správa majetku

Odbor tajemníka - majetková správa komplexně zajišťuje správu rozsáhlého a různorodého majetku ve vlastnictví města Hanušovice tj. zajišťuje právní a věcnou formu jeho nabývání. Dále se pak zabývá jeho pronájmem, zastavováním, prodejem a jinými formami disponováním s tímto majetkem:

Mezi hlavní činnosti patří:

 1. Pronájem, prodej a směna pozemků ve vlastnictví města Hanušovice.

 2. Správa  a  provoz budov, bytových domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Hanušovice.

 3. Údržba veřejné zeleně a mobiliáře  v majetku města Hanušovice tj. sečení a úklid trávy; zajištění údržby opravy nebo výměny mobiliáře, výsadba zeleně atp.

 4. Pravidelná údržba dětských hřišť v majetku města Hanušovice tj. kontrola a aktualizace jeho provozního řádu;  kontrola dopadových ploch a pískoviště, revize herních prvků.

 5. Čistota města a jeho veřejných prostranství,  vyvážení odpadkových košů.

 6. Údržba místních komunikací, pravidelný úklid a čistění chodníků ve všech ročních obdobích.

 7. Zajištění a koordinace zimní údržby v souladu s plánem zimní  údržby. 

 8. Provádění průběžných obhlídek a kontrol stavu místních komunikací a chodníků.

 9. Zajišťování oprav místních komunikací, včetně jednání s dodavateli.

 10. Údržba a výměna dopravního značení.

 11. Účast při výstavbě sítí, komunikací aj.

 12. Péče o vývěsní skříňky města Hanušovice.

 13. Veřejné osvětlení na území města a místních částí - registrace poruch a závad - zajištění opravy, revize, kontroly.

 14. Veřejný rozhlas  na území města - registrace poruch a závad, zajištění opravy.

 15. Správa a provozování kulturního zařízení města Hanušovice na ul. Hlavní,  včetně krátkodobých pronájmů prostor DK - přednášky, prodejní akce, plesy, školení, vystoupení, schůze, aj.

 16. Vodní zdroje  a vodohospodářská zařízení - provoz a údržba malých vodních zdrojů v místní části Potůčník. Údržba vodovodních přípojek k nemovitostem ve vlastnictví města, kanalizačních přípojek včetně šachet od nemovitostí ve vlastnictví  města;  kontrola, provoz, údržba a opravy kanalizace pro odvádění povrchových a odpadních vod včetně příslušných vpustí a šachet a jejich pravidelné čištění.

 17. Zajišťování agendy na úseku správy složek životního prostředí - ochrana přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., ochrana zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1192 Sb., ochrana ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb., ochrana vod dle zákona č. 254/2001 Sb., rostlinolékařská péče.

 18. Ochrana zvířat proti týrání.

 19. Zajišťování agendy  na úseku pozemních komunikací ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací včetně vykonávání působnosti silničního správního úřadu.

 20. Zpracování agendy hlášení odpovědnosti za škodu v důsledku úrazu na místních komunikací.

 21. Připrava návrhů, vyjádření a stanovisek města Hanušovice ke stavebním a jiným dokumentacím; k územním a stavebním řízením, pro oblasti životního prostředí a pozemních komunikací.

 22. Úsek probační a mediační služby  (PMS) - dává souhlas pro výkon alternativního trestu - obecně prospěšné práce; spolupracuje při ukládání alternativních trestů se soudem a PMS; zajišťuje odpracování obecně prospěšných prací; vede a vyřizuje korespondenci s PMS a soudem; potvrzuje odpracované hodiny alternativního trestu příslušným osobám.

 23. Příprava, zadávání  a  kontrola  veřejných  zakázek pro město Hanušovice.

 24. Příprava a realizace jednotlivých investic.

 25. Zpracovávání návrhů investičních plánů.

Aktuální stavy toků

24.4.2024 14:00

Aktuální výška:

63 cm

24.4.2024 14:00

Aktuální výška:

126 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Jindřichov normální
LG Vlaské normální

Překlad (translations)

Systém GINA

Pořízení systému GINA, který je instalován ve vozidle CAS 24 T 815 v celkové výši 46 040,50 ,- Kč.
1

 

 

Interaktivní mapa

Mapa

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Czech Point

Czeh Point

Mobilní rozhlas

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory
Senioři