Menu
Město Hanušovice

Aktuality

Strážníci měřili rychlost na území města Hanušovice a přilehlých částech v měsíci únoru celkem 10x. Bylo projednáno 15 přestupků. Ve dvou případech se jednalo o překročení max. pov. rychlosti v obci na povolené (50) o více než 20km. Nejvyšší únorová naměřená rychlost je 79km/hod. 
Kontrolní měření rychlosti 
Městská policie Hanušovice obdržela dne 24. 01. 2024 od policie ČR DI Šumperk souhlasné stanovisko ke kontrolnímu měření rychlosti (schválení úseků pro rok 2024). 

Městská policie začne s kontrolním měřením rychlosti již v měsíci lednu r. 2024. Informujeme o tomto záměru všechny občany a řidiče s předstihem. Především chceme ale poukázat na novelizaci zákona č. 361/2000 Sb., kde došlo k výrazným změnám. Za překročení rychlosti o 10km/hod. obdrží řidič finanční sankci ve výši 1500,- Kč až 2000,- Kč (správní orgán udělí 2body). Za překročení rychlosti o 20km/hod. obdrží řidič finanční sankci 2500,- Kč až 3500,- Kč (správní orgán udělí 3body). Městská policie Hanušovice předává veškerou dokumentaci správnímu orgánu a to nejpozději do 3 pracovních dnů. Řidič má vždy právo na místě s projednáním přestupku nesouhlasit, měl by si být vědom toho, že je řidičem zastaveným, ztotožněným a strážníkem řádně poučen. V takovém případě MP Hanušovice předá věc (přestupek) k dořešení správnímu orgánu, tj. Měú Šumperk, Odbor dopravy.  

 
Ukončení Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Hanušovice a městem Staré Město.

Město Hanušovice zajišťovalo do dne 19. 11. 2023 na základě VPS výkon služby strážníka MP Hanušovice ve městě Staré Město. Dnem 20. 11. 2023 byla tato smlouva ukončena. Město Staré Město disponuje ode dne 20. 11. 2023 vlastní městskou policií.  

 
Město Hanušovice začalo v měsíci duben r. 2023 s kontrolním měřením rychlosti v obcích Jindřichov, Ruda nad Moravou a Kopřivná. 

Město Hanušovice na základě sepsaných Veřejnoprávních smluv s výše uvedenými obcemi, ke kterým vydal souhlas Krajský úřad Olomouckého kraje, místa měření odsouhlasila policie ČR DI Šumperk začala v měsíci dubnu s kontrolním měřením rychlosti. Informace k měření jsou dostupné pod odkazem Veřejnoprávní smlouvy (smlouvy, žádosti Kú Ol. Kraje, vyjádření Kú Ol. Kraje, žádosti policie ČR DI Šumperk, vyjádření policie ČR DI Šumperk, úseky měření rychlosti).

 
Město Hanušovice odsouhlasilo dne 20. 12. 2022 usnesením RM č. 57/5R/2022 uzavření Veřejnoprávních smluv o provádění kontrolního měření rychlostí v obcích (Jindřichov, Kopřivná, Ruda nad Moravou, Bušín) a usnesením RM č. 58/5R/2022 uzavření Veřejnoprávních smluv na správu kamerového systému u obcí (Jindřichov, Kopřivná). 

Město Hanušovice připravuje podklady pro uzavření shora uvedených smluv. Smlouvy budou následně odeslány nadřízenému orgánu, tj. Krajskému úřadu Olomouckého kraje ke schválení. Paralelně bude podána žádost na policii ČR Dopravní inspektorát a to z důvodu schválení vhodných míst pro kontrolní měření v dotčených obcích. Potřebné dokumenty budou řádně vyvěšeny na úřední desce města Hanušovice. Občané tak budou přesně vědět, kde bude Městská policie Hanušovice měření provádět. 

 
Město Hanušovice odsouhlasilo dne 30. 05. 2022 nákup laserového rychloměru LTI 20/20 TruCAM II, usnesením č. 617/86R/2022. 

Městská policie Hanušovice začala v měsíci červenci r. 2022 s měřením rychlosti na vybraných a policií schválených úsecích (ulicích) v různých částech Hanušovic. 

Úseky ulic: Hlavní, Pražská, Jesenická, Zábřežská, Školní

 

Městskou policií bylo od dubna do října r. 2022 projednáno celkem 173 řidičů, kteří svou jízdou překročili nejvyšší dovolenou rychlost v obci tj. (50km/hod.). U většiny řidičů bylo překročení rychlosti v rozsahu od 59km/hod. až do 72km/hod., nejvyšší překročení rychlosti bylo 75km/hod. a 94km/hod. 

Řidiči často na svou obranu při řešení přestupku argumentovali strážníkům tím, že se nejedná o překročenou rychlost, že se jedná zejména o šikanování řidičů ze strany městské policie. Měření rychlosti je prováděno z důvodu zajištění bezpečnosti v silničním provozu a k ochraně občanů. Měření je prováděno zhruba 11 krát v měsíci, cca 1 hodinu denně v různých denních hodinách. V měsících červenec, srpen a září zvýšili strážníci svou činnost i o víkendech a to především na průjezdových tazích (ul. Pražská, ul. Jesenická). 

Aktuální stavy toků

24.4.2024 14:00

Aktuální výška:

63 cm

24.4.2024 14:00

Aktuální výška:

126 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Jindřichov normální
LG Vlaské normální

Překlad (translations)

Systém GINA

Pořízení systému GINA, který je instalován ve vozidle CAS 24 T 815 v celkové výši 46 040,50 ,- Kč.
1

 

 

Interaktivní mapa

Mapa

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Czech Point

Czeh Point

Mobilní rozhlas

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory
Senioři