Menu
Město Hanušovice

Czech Point

Pracoviště CZECH POINT na MěÚ Hanušovice

Pracoviště poskytuje občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by musel navštívit několik různých úřadů státní správy.

V současné době je možné získat ověřené výpisy z:

 • katastru nemovitostí
 • obchodního rejstříku
 • živnostenského rejstříku
 • rejstříku trestů
 • výpisu bodového hodnocení řidič

Před tím, než půjdete na CZECH POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.

Výpis z katastru nemovitosti

O výpis z katastru nemovitostí České republiky může požádat i anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá o výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu případně číslo popisné, jedná-li se o stavbu. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

Výpis z obchodního rejstříku:

O výpis z obchodního rejstříku České republiky může požádat i anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. Pracovník kontaktního místa CZECH POINT může vydat:

Úplný výpis

 • jsou v něm obsaženy všechny informace, které byly zapsány v obchodním rejstříku po dobu existence firmy.

Výpis platných

 • obsahuje souhrn informací o firmě k aktuálnímu datu. I zde je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,-Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,-Kč.

Výpis z živnostenského rejstříku:

O výpis ze živnostenského rejstříku České republiky může požádat i anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. Vydání první strany výpisu je opět zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč ; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

Výpis z rejstříku trestů:

Podle §11/ a odst.1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán. Tato žádost se archivuje dle zákona. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To znamená, že výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci. Totožnost žádající osoby se ověřuje na základě předloženého dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad). Předložený doklad se nejprve kontroluje v databázi neplatných dokladů. Pokud je předložený doklad platný, vyplní se formulář žádosti o výpis a vytiskne se žádost o vydání výpisu. Žadatel tuto písemnou žádost podepíše. Každou žádost o výpis z evidence Rejstříku trestů ověřující úřad uchovává po dobu šesti let ode dne podání žádosti podle zákona o Rejstříku trestů §11b odst. 2. Na základě podepsané písemné žádosti, odešle pracovník Czech POINTu elekronickou žádost na Rejstřík trestů, který odpoví buď: předáním výpisu (podobě jako u stávajících agend). Nebo informací, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky. V případě, že Rejstřík trestů odpoví předáním elektronického výpisu, se tento výpis vytiskne, doplní ověřovací doložkou a zkompletuje podobně jako u stávajících výpisů. Žadatel zaplatí správní poplatek ve výši 100,- Kč. To je v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, a to podle sazebníku položky 10 za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů. Správní poplatek je příjmem ověřující obce. Na poskytnutý výpis se nevylepuje žádný kolek.

Možnost vystavit výpisy z rejstříku trestů, které spadají do manuálního zpracování slouží pro uspokojení žadatelů, kterým doposud nebylo možné vystavit výpis z Rejstříků trestů elektronicky, hned na počkání.

Manuální zpracování probíhá takto : žádost je odeslána pracovníkem kontaktního místa na Rejstřík trestů, kde se cca do 30 minut manuálně zpracuje a následně je již vyřízená žádost připravena k elektronickému odeslání zpět na kontaktní místo. Občan si může výpis vyzvednout na kterémkoliv kontaktním místě, kde mu na základě čísla podaní žádosti a průkazu totožnosti výpis vydají a kde také zaplatí správní poplatek 100,- Kč. Není ani nutné, aby si žadatel výpis vyzvednul ve stejný den jako podal žádost. Pokud nemá žadatel zájem vyzvednou si výpis na kontaktním místě, je možné také požádat o zaslání výpisu v listinné formě přímo na adresu žadatele. V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být zpracována manuálně na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle §11 odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění – tedy formou papírové žádosti. Žadateli lze z formuláře Czech POINT tuto papírovou žádost vytisknout. Ověřující úřad dále ověří totožnost žadatele a správnost údajů v žádosti, vylepí kolek v hodnotě 100,-Kč Kč a pošle žádost k vyřízení na Rejstřík trestů.

Příloha: plná moc

Výpis z bodového hodnocení řidiče:

Nová služba Czech POINT u výpis bodového hodnocení řidiče.Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady. Vydávání výpisů o trestných bodech řidičů kontaktními místy veřejné správy je upraveno zákonem č.480/2008 Sb. O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis na základě úředně ověřené plné moci. Správní poplatek, který žadatel zaplatí je 100,-Kč a za každou další stranu 50,-Kč.

Výpis z insolventního rejstříku:

Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, není nutné ověřovat totožnost žadatele v rejstříku je možné vyhledávat podle identifikačního čísla organizace nebo podle osobních údajů. Poplatek za ověřený výpis se řídí zákonem a správních poplatcích, tzn. za první stranu uhradí žadatel 100,-Kč za každou další stranu 50,-Kč. Insolvenční rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy. Jeho úlohou je zajistit maximální míru

publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Jsou zde informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

 

Datové schránky:

Na kontaktním místě lze zajistit zřízení datové schránky, přidat pověřenou osobu, zneplatnit přístupové údaje, znepřístupnit datovou schránku. Na CZECH POINT u není možné zajistit stav doručení přístupových údajů prostřednictvím České pošty (kdy byly zaslány, či na jakou adresu). Informace tohoto typu je možné získat na Infolince datových schránek.

Při jakémkoliv podání v souvislosti s ISDS musí žadatel předložit platný doklad totožnosti. Zastupuje-li žadatel jinou osobu, musí být touto osobou zplnomocněn na základě plné moci, která je sepsána za tím to účelem a je notářsky ověřená.

V případě, že je zřizována datová schránka pro právnickou osobu na žádost je nutné k žádosti doložit jmenovací dekret, usnesení valné hromady, či jakýkoliv jiný dokument, který určuje danou osobu jako jednatele či statutární orgán za danou právnickou osobu. I tento dokument musí být úředně ověřen.

Všechny přiložené dokumenty k žádosti jsou konvertovány do elektronické podoby. Žádosti pak vždy spadají do správního řízení. Konverze je v těchto případech zdarma. Činnost v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněna je pouze autorizovaná konverze dokumentů na žádost a to 30,- Kč za stránku a opakované vydání přístupových údajů. Formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku, která je 200,-Kč.

Veškeré informace k informačnímu systému datových schránek naleznete na www.datoveschranky.info.

1. Žádost o zřízení datové schránky

Na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT je možné podat žádost o zřízení datové schránky. Žadatel předloží doklad totožnosti . Žádost vyplní pracovník, Czech POINT u elektronicky, následně ji vytiskne a předloží žadateli ke kontrole a podpisu. Schránka bude do tří dnů zřízená. Poté obdrží žadatel přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.

2. Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízená na žádost

Formulář se použije při potřebě žadatele znepřístupnit datovou schránku dle §11 odst. 4 zákona č. 300 / 2008 Sb ., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

3. Žádost o opětovné zpřístupnění schránky

Formulář je určen k obnovení dříve zpřístupněné datové schránky.

4. Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky vydání nových

V případě ztráty, nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových .Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník Czech POINT u elektronicky, následně ji vytiskne a předloží žadateli ke kontrole a podpisu. Ke zneplatnění stávajících přístupových údajů dojde okamžitě, poté bude automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů.

5. Vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových

Prostřednictvím tohoto formuláře lze zjistit stav žádosti nových údajů k datové schránce. Využít jej mohou žadatelé,kteří požadovali zaslání přístupových údajů prostřednictvím emailové adresy a z nějakého důvodu jim přístupové údaje nebyly doručeny. Formulář dokáže najít chybu, vyřešit ji a tím dokončit doručení nových přístupových údajů k datové schránce.

6. Žádost,aby datová schránka plnila funkci OVM

Použitím formuláře dojde k nastavení datové schránky do režimu OVM. Povýšení slouží pro schránky fyzických osob podnikajících fyzických osob nebo právnických. Datová schránka se pak může chovat jako datová schránka orgánu veřejné moci. Nastavením do režimu OVM vzniká povinnost vždy komunikovat prostřednictvím datových schránek.

7. Žádost,aby datová schránka plnila funkci OVM

Podáním žádosti dojde k zrušení nastavení datové schránky OVM

8. Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky

Formulář slouží pro pověřené osoby k přístupu do datové schránky. V oznámení je nutné zvolit typ oprávnění. Pověřená osoba, nebo Administrátor. Dále je potřeba nastavit níže uvedená práva pro přístup pověřené osoby.

 • číst zprávy,které nejsou označeny do vlastních rukou,
 • číst všechny zprávy, tedy i ty, které jsou určeny do vlastních rukou jiné osoby
 • vytvářet a odesílat datové zprávy
 • prohlížet seznamy došlých i odeslaných zpráv a doručenek
 • vyhledávat datové schránky podle neúplný ch údajů

(jen pro úředníky státní správy)

9. Ozámení o změně adresy, příjmení osob s přístupem do datové schránky

Formulář umožňuje nahlásit a upravit změny o oprávněných osobách, které mají přístup do datové schránky.

10. Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)

Formulář umožňuje smazání oprávněné osoby, která má přístup k datové schránce.

Smazáním oprávněné osoby dojde k zneplatnění jejich přístupových údajů.

11. Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO

Vyplněním formuláře se nastaví schránka do speciálního režimu, kdy je možné doručování komerční datové zprávy do dané datové schránky. V současné době je možné doručovat touto cestou pouze faktury, nebo obdobné žádosti o zaplacení. Tato služba je straně ISDS zpoplatněna.

12. Zrušení PO/PFO/FO

Podáním formuláře se ruší doručování komerčních zpráv do datové schránky. Je možné pouze komunikovat s orgány veřejné moci.

UPOZORNĚNÍ:

Výpisy,které získáte na kontaktních místech CZECH POINT jsou určeny pro použití na území České republiky. Použití v zahraničí se řídí různými pravidly v případě, že bude pro Vaši listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat ji u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na rejstříku trestů).

Aktuální stavy toků

23.5.2024 18:20

Aktuální výška:

59 cm

23.5.2024 18:20

Aktuální výška:

124 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
LG Jindřichov normální
LG Vlaské normální

Překlad (translations)

Systém GINA

Pořízení systému GINA, který je instalován ve vozidle CAS 24 T 815 v celkové výši 46 040,50 ,- Kč.
1

 

 

Interaktivní mapa

Mapa

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Czech Point

Czeh Point

Mobilní rozhlas

Zjednodušená verze stránek nejen pro seniory
Senioři